Onderzoek: effectiviteit therapeutisch elastische kousen

Dit onderzoek laat zien dat de compliance hoog is en effectiviteit ervaren door patiënten weldegelijk positief worden gestimuleerd door het dragen van een TEK.

Livit zorgprofessionals
Onderzoek: effectiviteit van therapeutisch elastische kousen (TEK)

Korte omschrijving van het onderzoek

Doel:

Het doel van dit onderzoek is om de door de patiënt gerapporteerde uitkomst van compressietherapie te analyseren.


Achtergrond

Achtergrond:

Jaarlijks worden 380.000 patiënten therapeutisch elastische kousen (TEK) voorgeschreven. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren sterk stijgen door de toenemende vergrijzing en aanverwante ouderdomsziekten.

Het belang van therapeutisch elastische kousen (TEK) wordt vaak onterecht onderschat. TEK worden ingezet als de aderen of lymfevaten het bloed of de lymfe niet meer goed kunnen transporteren. Dit heet ook wel functieverlies. De TEK moeten het functieverlies langdurig compenseren. In de literatuur is geen overeenstemming over het effect en compliance van compressietherapie.

Patiënten en patiëntenorganisaties worden steeds meer betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van de zorg. Patiënten willen in veel gevallen een grotere rol spelen in hun eigen zorgtraject en samen met hun zorgverleners beslissingen nemen. Patiënten worden daarnaast steeds meer als partner binnen het zorgplan gezien en zorgprofessionals hanteren klantbeleving als vertrekpunt bij hun advies en handelen. De Module Compressiehulpmiddelenzorg gaat ervan uit dat in het proces van voorschrijven het functioneren van de cliënt centraal staat. Daarbij moet de compressiehulpmiddelenzorg cliëntgericht, doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Naast samen beslissen en functioneringsgericht voorschrijven zijn het bevorderen van het zelfmanagement van cliënten en stepped care belangrijke uitgangspunten bij het doorlopen van het proces. Om tot betrouwbare informatie te komen over de kwaliteit en de uitkomsten van de geleverde zorg, moet deze eerst gemeten worden. Een methode hiervoor is klanten door middel van een patiëntgerapporteerde uitkomstmeting (PROM) te vragen naar het effect van de zorg/behandeling. Iedereen is gebaat bij transparantie in de zorg: de patiënt, die betere zorg ontvangt, de zorgverlener, die efficiëntere en effectievere zorg levert en de zorgverzekeraar, die effectiviteit van ingekochte zorg kan valideren.


Onderzoeksopzet

Tussen januari 2017 en december 2020 werd aan zevenenzeventigduizend (77.550) patiënten die TEK hadden aangemeten gekregen (zowel nieuwe gebruikers als terugkerende gebruikers) gevraagd om een vragenlijst in te vullen. De TEK is voor alle patiënten voorgeschreven door een arts (MD). De vragenlijsten zijn per e-mail verstuurd. De patiënten ontvingen slechts één e-mail en de vragenlijst was vrijwillig. De vragenlijst bevatte 10 vragen, elk met een kwalitatieve ordinale schaal.

Patiënten werd gevraagd voor de onderwerpen; draagcomfort, pasvorm en gebruiksgemak op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe tevreden ze zijn over het gevraagde onderwerp. Met een populatieomvang van 1.5 miljoen patiënten (380.000 jaarlijks) in de onderzoeksperiode die in Nederland TEK hebben gekregen en een betrouwbaarheidsniveau van 99%, werd een foutmarge van 1% bepaald. Dit drukt de hoeveelheid willekeurige steekproeffouten in de resultaten van een enquête uit.


Resultaten:

Uit dit onderzoek blijkt dat compressietherapie bij deze groep klanten een groot effect heeft. Ruim twee derde van de respondenten ervaart een significante verbetering door het dragen van TEK en ervaart meer gebruiksgemak door een betere pasvorm.

Bij een derde van de klanten zijn de klachten gestabiliseerd of onvoldoende verminderd. Aan hen is gevraagd welke klachten dit betreft om vervolgens samen met de consulent klant op zoek te gaan naar de oorzaak en het behandelplan, indien nodig, aan te passen.

De uitkomsten van dit onderzoek naar het draagcomfort (8,1) en gebruiksgemak (8,2) bevestigen het beleid voor het verstrekken van TEK in Nederland. Met de juiste instructie en verstrekking van aantrekhulpmiddelen is een hoog draagcomfort en gebruiksgemak te realiseren.


Conclusie:

TEK dragen aantoonbaar bij aan een betere mobiliteit en daarmee aan verbetering van de kwaliteit van leven. Om er zeker van te zijn dat TEK antwoord geven op de hulpvraag van de klant is evaluatie noodzakelijk. Uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de grote effectiviteit van compressietherapie. Ook blijkt dat een betere pasvorm het gebruiksgemak compliance verhoogt. De patiënt gerapporteerde uitkomstmeting (PROM) die Livit in de afgelopen vier jaar hield onder ruim tweeëndertigduizend klanten onderstreept het belang van regelmatige controle op de effectiviteit van TEK en daarmee het nut van inzicht krijgen in dergelijke uitkomsten.


Onderzoekers en onderzoekspartijen

Publicaties